Historia magistra vitae

Kousek utajované historie

2. února 2016 v 9:30 |  Církev a náboženství

Jsou tu svitky od mrtvého moře, o které se opírají egyptologové i křesťanská církev. Nějak se zapomíná, že podobné záznamy se nalezly na všech kontinentech v Jižní Americe stejně, tak v Asii. Proč se o nich hovoří šeptem? To se můžeme pouze dohadovat. Mnozí nekonformní badatelé i moji přátelé jsme přesvědčeni (tady máte vysvětlení mého zdánlivého omykání), že mocné a světovlády chtivé spolky si to tak přejí. Oni diktují světovou politiku, kdo jaké může dosáhnout vzdělání, tady jde o rozdílné vzdělání dle toho ze které vrstvy společnosti, kdo pochází. Jaké finanční prostředky může na vzdělání vynaložit tím si zajistit výběrovější školu. Mimochodem toto Čeští politikové, velice rychle převzali ze Spojených Států. To vám potvrdí každý soudný, učitel, profesor či lektor univerzity. Nejednou, v médiích zazněla slova některého z profesorů, nebo učitel státních vzdělávacích ústavů že úroveň vzdělanosti klesá, nedostává se peněz atd. Naproti tomu, média s pompou oznamují, že ředitel ČEZ sponzoruje výnosem z akcií dvěma sty miliony soukromou školu pana Klause ml. Nic proti tomu ale kdo dá sponzorský dar státní škole? Můžeme ji v klidu nazývat školou pro chudé. Jako malá ukázka dělení společnosti od raného dětství stačí.
Už od Sumeru (dá se doložit) vzdělání zůstávalo v rukou privilegované kasty kněží. To vydrželo po dobu, panováni Egyptských faraonů asi 3500 let. Následuje expanze křesťanské církve, kdy je vzdělání opět pro vyvolenou vrstvu pouze v církevních školách. Ač v té době bylo knih velice málo přesto, církev rozkázala, knihy pálit a mnohdy byla pálena i bible. Důvod byl jediný, ponechat poddaný lid v nevědomosti. Dokonce šla tak daleko, že v pozdějších opisech bible (moje babička ji sama vlastnila po své mamince) ohlupovala věřící tím, že je země placatá a kdo, dojde na její okraj, spadne do pekla, včetně působivého obrázku. Přitom, v bibli je psáno, že zem je kulatá. Z toho je vidět, že církvi vůbec nešlo o vzdělání ale o poslušnost podaných, protože nevědomému se snáze vládne. V tomto případě šlo o to, aby podaní, neměli choutky cestování. Tím, nemohli získat jiné informace než od faráře a žily ve strachu z boha a vrchnosti. Až Marie Terezie uzákonila alespoň, povinou základní školní docházku. I tak to bylo vzdělání dětí podaných na velice nízké úrovni i z toho důvodu, že byly nucení často místo docházky do školy se věnovat práci velmi často na panském. Naproti tomu pro, panské děti a děti šlechty byly najímáni soukromý učitelé. Mnoho se nezměnilo pro děti chudších vrstev ani za první republiky. Kdy mnozí talentovaní pro nedostatek peněz se nemohli vzdělávat.
Dá, se říci, že systém vzdělávání, v bývalém Československu pod vedením, KSČ bylo, co se všeobecných znalostí týká oproti systému, praktikovaném v USA o dost úspěšnější. Že opět blábolím? Toto tvrdí vysokoškolští profesoři a lidé, jenž, se nějakým způsobem na státní školu v USA dostali třeba jako hosté. Můj kamarád, letecký mechanik (ještě za totáče) po mnohaleté práci, za odměnu vycestoval s rodinou do USA na návštěvu, dá se říci k Americkému kolegovi a po návrtu domů mnoho vyprávěl o tamních poměrech. Jeho dcera zas vyprávěla, jak se byla podívat s dcerou hostitele na tamní střední škole. Závěrem shrnula vyprávění do jedné věty - hrůza ve druhém ročníku střední koly probírají to, co my jsme mněli v sedmičce.
V návalu antikomunistické xenofobie bez rozmyslu nebo s úmyslem?, Bylo zlikvidováno i to dobré a bylo toho dost jen, mnozí z rozličných pohnutek vše odmítnou a také vše špatné, ač je dvacet let po převratu nebo chcete li revoluci sametové odpinknou na tu zločineckou organizaci a nějak zapomínají, že kapitalistický režim zde vládne polovinu doby co komunisté. Tak se povedlo dokonale rozbít dobrý školský systém a došlo to tak daleko, že se zrušily školské osnovy. Z čehož vyplívá, kvalitativně rozdílná výuka mezi, soukromými a státními školami a při uvědomení si, procentního podílu populace kolik rodičů bude moci zaplatit školné v soukromých školách, zjistíme, že díky těmto prapodivným zákonům a normám se České školství vrací nejméně, o 70 let zpátky. Opět vzniká, úzká privilegovaných vzděláním, ač mnohdy s intelektem na pováženou, která povede tuto zemi. Dostávám se tím na počátek článku, svitkům od mrtvého moře, které jako jediné jsou uznávány odborným světem a také k vysvětlení tvrzení, že relativně úzká skupina lidí usilujíc o absolutní světovládu určuje, co se ve školách bude podávat jako jediná pravda.
Jako červená nit se totiž dějinami od konce Sumeru táhne jedna rodová linie, která jediná přísně střeží svou pokrevní linii po celé věky, ovlivňovala výrazně světové dějiny a nejen dějiny. Vzbudím, mnoho nevole jak budu psát, o tom že, ta rodová linie, ač je to téměř neuvěřitelné dělá politiku a ekonomiku světa dodnes, že všechny národní vlády včetně Evropské jsou loutkami v této velké politické hře a, že pouze vykonávají jejich příkazy a přání, která jim jsou podsouvána, jako jejich vlastní myšlenky to nikdo nechce znát. Možná, že nesmí znát. Tato skupina pracuje před světem v absolutním utajení, vládne, tu přísná hierarchie, krom nejužšího vedení každý člen zná nejvýše dva další tím je zaručeno naprosté utajení celého klanu.

Své vyprávění začnu poněkud neobvykle někde zprostřed. V bibli je vypsán celý, rodokmen Ježíše Krista, kam až se podařilo tehdejším historikům zachytit, můžu jen dodat, že stejné se lze dopátrat i v jiných pramenech, potud tedy není pochyb, Od období jeho zatčení Římany a jeho smrti začíná být mnoho nejasného a zmatečného, že se běžný čtenář bible v bibli samé moc nevyzná. Více nekonformních badatelů se, kteří, se historií lidstva zabývají, si bere na pomoc bibli k potvrzení objevů či konfrontaci s objevy. Je velice obtížné s tímto materiálem pracovat, protože v bibli je mnoho upraveno a zpřeházeno jak to bylo poplatné Křesťanskému učení. Nebýt toho byl by to úžasný historický dokument, ale takto je to zmatečné bludiště, že při hledání pravdy je třeba užít dalších pramenů.
Slavíme narození Krista 24. 12 tak to určila sama, církev v bibli, je psáno, že Kristus se narodil v době žní, na tento datum připadají pohanské svátky saturnálie. Svátky velikonoční - znovu zrození Krista ale jak to, že jeden rok je jeho znovuzrození v dubnu a jiný rok v březnu, Vy máte narozeniny také každý rok v jiný, datum které je odvozeno od měsíčního cyklu? Jistě, že ne. Oponentura může být, že Ježíš Kristus byl syn boží ale jak to, že byl zrozen pozemskou ženou a navíc se dočítáme, že bůh byl bezpohlavní, tudíž jak oplodnil ženu a podobných rozporů v bibli naleznete mnohem více, stačí jen pozorně číst a přemýšlet nad textem.
Od Ježíšova znovuzrození (Kristus je odvozeno od slova kříž a toto příjmení mu dali Římané) však pokračujme dále kde je mnoho tajemného pro většinu. Nebudu se v tuto chvíli zabývat jeho krutou smrtí na kříži, ale tím co nejspíše následovalo po Ježíšově smrti. Pro lepší pochopení se musím zmínit o jeho původu, že pocházel, z rodu krále Davida není tajemstvím. Stejně tak jsou známi rodiče, ale tady se to začíná zamotávat. Jisté je že Josef, Marie, Ježíš, mlčí se, že i Marie z Magdaly jinak Máří Magdaléna byly vzdělávány v chrámu u Esejských kněžích snad - nejvzdělanější skupina kněží té doby. Proto také Ježíš a ostatní přísně dbali na dodržování hebrejské víry a ta mimo jiné přikazuje, aby zralý muž byl ženatý a zplodil mnoho dětí. Ježíš dodržel přikázání, oženil se s Máří Magdalénou, o tom že právě s ní - hovoří krom jiného také další důkaz a to obraz, na kterém, Magdaléna omývá a potírá olejem Ježíšovi nohy, což dle hebrejské víry směla konat pouze vlastní žena. Hebrejské náboženství nepřipouští jinak a je důkazem, že mněl nejen vícero sourozenců ale také dětí se svou ženou Máří Magdalénou. Je také velice zajímavé a málo známé, že stejné skutky konané Ježíšem jsou popisovány v Indických védách, tak, v mýtech, Jihoamerických indiánů. (není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu) Jak je to možné když, první oficiálně uznávaný kontakt Afrického, Evropského a Asijského kontinentu s Americkým je oficielně uznán až objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v 15 století a mýty Amerických indiánů sahají tisíce let zpět, Dávná minulost v mýtech indiánů je tolik podobná mýtům Egypta a Indie, že tady musí být společný původ v jeho hledání se všichni badatelé dostali nejdál k potopě světa, která jak je dokázáno, skutečně byla a její konec je datován kole roku 8 OOO před naším letopočtem také se v podání potopy světa shodují natolik že je prokázána její aktuálnost. Co je ale stejně zarážející jak překvapující že se všude zachránili lidé stejně Noe na vrcholku hory jen názvy a jména jsou jiné. Pátráme se všemi směry a stále se setkáváme se souhlasnými mýty celého světa, vyplývá z toho jediné, že tu musel být jednotný prvotní celosvětový zaklad všeho učení. Máří Magdaléna, se po znovuzrození Ježíše ocitá se svými dětmi v Jižní Francii v lůně královského rodu, Merovejců, Ač, není znám žádný dokument, který by se zmiňoval o její cestě, s největší pravděpodobností za doprovodu Esejských kněží. Podobný strastiplný odchod z tehdejšího Izraele okupovaného Římany, mněli i ostatní, příslušníci klanu, jenž, opustili Izrael samostatně, či malých, skupinkách nejspíše plánovitě se rozešli po tehdy známém světě. Pro tuto hypotézu hovoří to, jak se dále dozvíte, neztratili mezi sebou kontakt.
Po nějakém čase příslušníci Ježíšova klanu, se etabluji v novém prostředí, zakládají nová velká sídla a rozšiřují svůj vliv na veřejný život. S nějakým financováním svých záměrů nemají potíže, protože zůstávají ve spojení s Esejskými kteří mněli sami značný majetek a navíc byly v neustálém styku s panovníky, v Egyptě pocházející taktéž z Davidova rodu.
Vliv rodového klanu v Evropě postupem času sílí tak zakládají společenství rodů Rex deus tím spojí své síly a jejich politický vliv v Evropě značně posiluje. Nezapomínejme, že jsou to potomci Davidova královského rodu a touha po panování jim byla usilovně vštěpována od útlého mládí, že se jim stala vlastní. Společenství rodů Rex Deus je předstupeň templářského řádu, jehož se později sami založí pro údajnou ochranu obchodních a poutních cest. To se také stane, spojí se s papežem a doprovází poutníky při svaté pouti a účastní, se křížových výprav spolu papežský vojskem často na velitelských postech svou krutostí nezůstávají pozadu. To vedlo k dalšímu navyšování majetku teď už ne klanu ale templářského řádu a majetek v podstatě vedl k zániku řádu ale ne rodového klanu.
Ve čtrnáctém století se k moci dostane nový Francouzky král Filip Sličný, jenž pro své nezřízené choutky a válečná dobyvačná tažení se u Templářu zadluží, tolik až mu Templáři půjčují méně. Filip s papežem zosnují plán jak se domoci majetku templářů, poté je pozve do Paříže. Spolu s papežem je obviní z kacířství pomocí zfalšovaných důkazů. Krutým mučením (útrpné právo) je přinutí k doznání a odsoudí k trestu smrtí. Poté začalo velké, zatýkaní templářů po celé Francii, kterou V čtrnáctého století se na Francouzském trůnu objevuje poživačný král Filip Sličný, který rychle utratí královský majetek za své radovánky a dobyvačné války. Brzy se u templářů velice zadluží a ani to mu nestačí. Žádá tedy od templářů další a další půjčky až mu pomalu začínají půjčky omezovat. Filipovi se však zoufale nedostává peněz vědouc, že templáři mají, peněz dost spojí se s papežem a zosnuje plán, na který papež kývne, jelikož je v plánu počítáno s tím, že ani papež nepřijde zkrátka. Podle plánu pozve na určený den Filip templáře do Paříže a oni v očekávání další žádosti o půjčku přijmou a vezmou sebou značně peněz a zlata a to se jim stane osudným. Filip je přivítá ve společnosti papeže a okamžitě je dá pozatýkat a obviní z kacířství, a jak s kacíři s nimi nakládá, podrobí je útrpnému právu tj. krutému mučení až je donutí ke kacířství se doznat tím, jsou odsouzení k trestu smrti. Majetek, který sebou přivezli, zmizel v nenasytných rukou osnovatelů tak kruté smrti.(Tady mně napadá, jak bylo a je jednoduché se zbavit nepohodlného člověka)

Templáři v chvatu opouštěli a řád, tímto okamžikem zaniká. Myšlenka a lidé však zůstávají a po celé Evropě vzniká celá řada rytířských řádů jen namátkou například řád Německých rytířů. Podvazkový řád ve Španělsku a Nejmocnější řád, řád svobodných zednářů kde se také uchovala nejen myšlenka ale což je velice důležité, převážná část majetku a úžasné znalosti snad všech vědních oborů jak je známe dnes včetně nikterak nezkreslené dlouhé historie lidstva a své rodové linie.
Svobodní zednáři převzali politický vliv v Evropě ač mněli i nepřátele nikdo si proti nim nedovolil vystoupit. Vždyť dokázali díky svým vědomostem zastřešit veškerá potřebná řemesla té doby. Byly významnými staviteli a veškeré významné stavby, na které zírají nejen turisté, z jejich dílny je i chrám svatého Víta a mnohé další stavby po celé Evropě. Také je méně známo, že byli strůjci Francouzské revoluce a že všechny šlechtické rody, jenž, ovládaly Evropu, jsou ze stejné krve bez rozdílů jména předních šlechticů přesto, že mezi sebou leckdy sváděli boje, vždyť nešlo o nic víc jak o vlastnictví majetku a toho není nikdy dost. Svá hlavní sídlo zednáři přemísti na Britské ostrovy, odkud vše v relativním poklidu organizují, i když i tam musí svádět boje o moc. Snad každý, zná, pověsti o králi Artušovi ke zmíněným pověstem dodám, že nejsou smyšlenkou, zakládají se na reálném základu a týkají se právě svobodných zednářů. O dalším konání svobodných zednářů přesto, že je, mnohem menší časový rozdíl je méně informací.

V sedmnáctém, až osmnáctém století se velká část elity zednářské lóže přesouvá na Americký kontinent, kde zakládá nová sídla a vládnoucí elitu. Nepřestává dbát pokrevní čistoty krve, a současně zesilují a utajení vůdčích osobností. Je známo, že z elity zednářské lóže je v Americké vládě více členů však, při svém politickém působení svou příslušnost k zednářské lóži tají, aby se jim snáze tahalo za potřebné provázky. Dále je jisté, že řad zednářů bylo vícero Amerických prezidentů například Jefferson, Kennedy a další. O Americkém bankovnictví jsem už psal.
Snažil jsem se vyhnout veškerým fabulacím a je obtížné mnoho set stran, z více knih, vtěsnat do krátkého článku, který Vám předkládám. Nejvíce informací jsem získal ze dvou dílů knihy Rex Deus a Bible

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 product key product key | E-mail | Web | 22. května 2018 v 11:18 | Reagovat

Thanks for sharing, very useful information. You can visit to my website.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.