Historia magistra vitae

Věříte v mimozemskou civilizaci?

2. února 2016 v 8:12 |  Mé teorie

My věříme v mimozemskou civilizaci. Není totiž pravděpodobné, že v celém vesmíru, o jehož velikosti nemáme, sebemenší představu, by byla naše planeta Země tak výjimečná a pouze my lidé obdařeni intelektem.
Počet galaxií se odhaduje v řádu miliard. Každá hvězda má svůj planetární systém. Když zadáme poměr jedné civilizace na milion hvězd, dojdeme k velikému číslu.
Můžeme diskutovat, zda námi zadaný poměr odpovídá realitě či jaké výše mohli jiné civilizace dosíct nebo o jejich vzhledu. Zda mají tykadélka a zelenou barvu či hlavu ve tvaru kostičky (barva pokožky není od věci) Nelze, odhadnout ani dobu, jakou měli na svůj vývoj.
Známe sotva stáří naší sluneční soustavy a v namyšlenosti si myslíme, že známe stáří nejen naší galaxie (opravdu jen naší) nýbrž hned celého vesmíru a dokonce máme odvahu se držet jediné teorie jeho vzniku "Teorie velkého třesku".
Dle této teorie se všechna hmota vtěsnala do nějaké kuličky a pak báác byl tu vesmír. Ale co bylo kolem kuličky před tím báác už nikdo neřekne. Dojdeme maximálně ke slovu nic a filozofické otázce, že nic je také něco ale co.
Udávané staří vesmíru je 30-40 miliard let a při tom velkém báác vzniklo vše současně, tudíž každá kulička poletující nám nad hlavou je stejného stáří. Opravdu? V návaznosti na tuto teorii by museli hvězdy vznikat a zanikat pokud mají totožné složení a hmotnost současně.
Žel dosud jsme neslyšeli ani nečetli, že by dvě či více hvězd vzniklo a zaniklo ve stejném období. Jistě, že veliké vzdálenosti hvězd od Země k tomu různé vzdálenosti nám nedávali pozorovat tyto úkazy současně. Ale jak si potom vysvětlit, že hvězda vznikne jeden rok ve vzdálenosti 500 slunečních let a následný rok ve vzdálenosti 100 slunečních let.
To má světlo každé hvězdy jinou rychlost? Či neexistují v miliardách hvězd alespoň dvě shodné? To by bylo velice podivné, a přesto to neodpovídá na otázku velkého báác při němž, vzniklo, vše najednou přesto vznikají, dosud nové hvězdy jiné zanikají. Vesmír je, podobný živému organizmu, ve kterém je neustálý pohyb kde stále něco nového se rodí a něco starého vyčerpaného umírá. Z tohoto pohledu neobstojí teorie velkého třesku jako počátek všeho k tomu ve stejný čas. Docházíme k přesvědčení, že vznik vesmíru zůstane navždy nepoznán, ač se o toto poznání snaží lidstvo celé věky. Je to zklamání a smutné však musíme tuto porážku přijmout. Připomínáme, ještě Einsteina jeho teorii relativity byla stvořena ke statickému tedy nehybnému vesmíru.
Tím, také docházíme k závěru, že mnozí učenci, kteří stvořili, významné teorie poplatné době vzniku byli, ve velké míře ovlivněni učením křesťanské církve a církví sepsanou Biblí. Především jejím úvodem - Na počátku stvořil - převzato od řeckého filosofa Platóna, jenž pravil - Na počátku byl shluk všech prvků.
Klademe si též otázku, jak můžeme porozumět zákonitostem bezbřehého vesmíru, když dosud nechápeme zákonitosti přírody a samé planety Země. Naši dávní předkové o těchto zákonitostech zřejmě věděli mnohem víc než je současná věda ochotna připustit a vše odsouvá do bezcenných mýtů proto, že si neuměli mnohé vysvětlit a nazývali to božským dílem.
Věda, či spíše lidé, kteří dosáhli vysokého vzdělání ve své nabubřelosti a povýšenectví jaksi zapomněli na skromnost intelektu a na přísloví, že na každém šprochu je pravdy trochu. V mýtech i pohádkách čteme například o dracích a zkuste si vymyslet vy, sami novou příšeru, jenž by neobsahovala, část toho, co už znáte. Vezměte, kus papíru popište vymyšlené tak, aby, jste použili cokoli známého, nebo kombinace, např. mravence s ploutvemi a parožím.
Přečtěte si to a poznáte sami jak je to obtížné až nemožné.
Následující větu už před vámi kdosi napsal - Není snad znamením skutečné vědy, dokáže-li vědec připustit, že intenzivní prací dospěl k novým poznatkům, které původně pokládal za nemožné? Skutečný vědec hledá poznání, nikoli potvrzení hotových mínění.

Při pátrání po historii» lidstva se nejčastěji setkáme s knihami o Egyptu z doby faraónů měně už o kultuře Inků a Aztéků vše zhruba 3,5 tisíc let před naším letopočtem. S pouze pár zmínkami o starší civilizaci Sumerů a Čínské kultuře hovoří jen málo autorů. Snad je dobré pro badatele uzavřenost Čínské země vůči ostatnímu světu. Dá se totiž oprávněně předpokládat, že v té zemi je mnoho zápisů, jenž ještě mnohé z historie odhalí, protože vše zůstalo ušetřeno hrabivé civilizaci, zlodějům a katolické církvi. Přesto se ve 20 stol. Leccos z čínského vědění, se zdařilo uloupit. Postupně napíšeme kdo, a co nejspíše uzmul. Můžeme jen ukázat směr, ale ne viníka. Učiňte si názor sami.
Po celém světě nalézáme pyramidy s nimi také mýty o bozích, kterým byly dávány různá jména a přisuzovány různé schopnosti. Je snad náhoda, že jak pyramidy, tak mýty vyprávějící o božstvech jsou tak moc podobné? Pyramidy jako by pocházeli z jedné dílny architektů a mýty od jediného autora. Jakým způsobem toto bylo předáváno od Ameriky přes Egypt do Asie?
Vysvětlení je jediné. Musela zde na zemi být, velice vyspělá civilizace, jenž to dokázala (pan Liška velice opatrný badatel k jakýmkoliv závěrům s přesvědčením ve své knize píše - Je více než jisté, že před námi na zemi již nejméně jedna vyspělá civilizace už byla. Zůstává však otázkou zda šlo o pozemskou či mimozemskou civilizaci.
Písemné záznamy a artefakty dosud nalezené dokladují dobu lidstva asi do doby 10500 let př. n. l. to, je od zmiňované potopy světa. Co bylo, před potopou se dovídáme velice málo, ač se v mýtech Bibli hovoří ve smyslu božího trestu v různých obměnách, že Bůh seslal potopu a zničil vše nepovedené. Tomu rozumíme nejen my tak, že si jakýsi člověk před potopou tj. 12500 lety zemi obýval. Také zde začíná rozpor mezi mýty a Biblí. V Sumerských, Aztéckých a Čínských textech čteme bohově a v Bibli bůh. Sumerské a Hebrejské texty užívají název Elohim - množné číslo = Bohové, pokud by psali, v jednotném čísle museli by užít, j. č. El =bůh.
S rozdíly mýtů a Biblí se při pátrání po historii setkáváme, na každém kroku v námi zamýšleném rozsahu těchto epištol zdaleka nemůžeme poukázat na všechny rozdíly. Už úvodní věty Bible nejsou, z původního hebrejského textu správně Genesis 1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Bůh tvořil z ničeho. Správný překlad by měl znít - z toho co bylo na počátku. Už tady je počátek zkreslení obsahu Bible. Tyto údaje jsme převzali od teologa Waltera Jorga Langberna který uvádí přehršel podobných nepřesností.
Že před potopou světa na zemi už byla, lidská civilizace nám dává, najevo biblický příběh, který, měl prožít Noe, ale ouha podobný příběh je zapsán v mýtech Aztéků i staré Číny pouze jména hrdinů jsou jiná. Mýty Čínské, Aztécké, Hebrejské popisují hlavního hrdinu jako bytost bílé pleti a bílých vlasů a jsou zmiňovány pod názvem boží syn. O lidské rase stvořené bohy se Sumerské spisy zmiňují jako o černohlavých. V mýtech Aztéků se praví, že jejich rudá barva vznikla přimíšením rudé země do jejich krve.
Mýty celého světa včetně Bible hovoří, že bohové sestupovali na zem za rachotu hromů, kouře a ohně včetně biblického jediného a jeho poslů (andělů). Nejznámější, je popis Ezechiela, jenž popsal něco, co velice připomíná raketu používanou k dnešním vesmírným cestám / inženýr NASA Josef F. Brumlich tento popis prozkoumal a prohlásil - tento popis odpovídá popisu námi užívané kosmické lodi. Dle Ezechielova popisu zkonstruoval kola zmiňované lodi a získal od Amerického úřadu patent. Zkuste něco co, vidíte poprvé tak přesně popsat.

O vzniku prvního člověka Adama hovoří mýty též shodně. Pouze v Bibli je, zmíněno neposkvrněné početí to je však možné uložením oplodněného vajíčka d ženina lůna (vagíny) = umělé oplodnění.
Další mýty přidávají i popisy genetické manipulace shodně s Biblickým Bůh říká - Utvořme člověka k podobě své. Naskýtá se otázka, ke komu bůh všemocný hovoří? Výklad leckterých teologů o boží trojjedinosti otce, syna a ducha svatého je nesprávný niče, podobném se bible nezmiňuje, až katolická církev pasuje Ježíše na božího syna a to už člověk žil mnoho tisíciletí.
Mnoho tisíciletí proto, že věda udává stáří lidského druhu asi 40 mil. let. A teď jsme nuceni to trošku pomíchat. Zmínili jsme se o genetické manipulaci tvůrců člověka, kteří se v mýtech nazývají, Elohim v překladu znamenaje - ti sestoupavší z nebe. Ať byli, odkudkoliv měli velice vysoké znalosti. Docházelo při genetické manipulaci k nezdarům, než se zdařilo vyklonovat člověka. O tom svědčí kresby různých podivných tvorů po celém tehdejším světě. Draci, okřídlení koně, kůň s přední částí lidskou a zadní koňskou, lidská bytost s křídly, trpaslíci, obři, člověk křehké postavy a velikou hlavou vůči tělu. Že je to nesmysl? Omyl. Byly nalezeny fosílie tvorů lidského typu vysoké kolem 4m naproti tomu o výšce asi 60cm i subtilní fosílie s velikou hlavou. Fosilie obrů mají odhadované stáří 350 mil. let. Na více místech světa byly nalezeny ve zkamenělých vrstvách vedle stop dinosaurů stopy klenutého lidského chodidla značně většího, než máme my. Takže dle úsudku našeho a dle objevů mnoha badatelů o stvůrách, umělém stvoření člověka, potopě světa, mýty hovoří pravdu. Jen je třeba jim porozumět a oddělit skutečnost od přidaných smyšlenek což je velice časté v předávání v ústním podání.
Podívejme se také trošku, kdo mohli bytí ti co, byli nazváni Elohim - bohově.
Mýty celého světa hovoří totožně o "bozích" jenž se snášeli na matičku zem za doprovodu hromu, větru a kouře. Navíc, popisují létající stroje - nejznámější je popis Ezechielův, který prozkoumal největší Americký konstruktér raket a prohlásil, že tento popis plně odpovídá popisu moderních raket. Navíc sestrojil Ezechielem popisovaná kola a získal světový patent.
Tudíž je jisté, že na zemi už nejméně jedna vyspělá civilizace byla což tvrdí, též badatel prof. Liška, jenž ve svých knihách je velice opatrný k činění jakýchkoli závěrů, které nemůže doložit. Tím upozorňujeme na jeho další knihu, v níž píše o záhadných jevech na měsíci, jaké zaznamenali američtí kosmonauté z programu APOLO, který byl tak náhle ukončen. NASA o zmiňovaných jevech mlčí a ukončení programu APOLO zdůvodňuje nedostatkem peněz, jak vyplývá z knihy - pouhá záminka. Přitom vysílá sondy a plánuje pilotované lety k Marsu.
Že věda a mocní vládci změrně zatajují mnohé ze svých sobeckých a mocenských pohnutek. Mnozí badatelé a jejich objevy jsou zneuctěny posměchem a mnoha badatelům bylo znemožněno vykonávat povolání na universitách či vědeckých týmech. Nebudeme uvádět důkazy o objevech a jiném. Nechceme se stát hloupými opisovači již publikovaného. Navíc ctíme autorská práva. Nepíšeme také žádné knihy nýbrž epištoly (rozuměj dopisy) kde vyjadřujeme vlastní myšlenky a názory, jejich správnost leckdy potvrdí další studium či získané materiály. Např. epištolu Vražedné technologie stvrzuje nově získaný dokument DVD - není v prodeji - pod názvem Potkani. Po jeho zhlédnutí a uvědomění, že situace je daleko horší a mnohem blíže, než jsme se domnívali, nám vstávali hrůzou vlasy na hlavě. Stále se dostáváme k novým informacím a knihám o nejnovějších objevech, o nichž vás budeme informovat tak, že vám napíšeme autora a případně název díla (knihy). Zdůrazňujeme, že své názory budeme psát dál a rádi s vámi diskutovat, Nevyhýbáme se ani osobnímu kontaktu.
Poznámka: Nové poznatky a artefakty dokazují, že historie lidstva sahá 250-350 mil. let zpět to vědecké kruhy též nechtějí dopustit stejně tak nebylo zveřejněno, že na Venuši je podobný ohon jak za kometou. Nejspíše původu plazmy či elektrického možná obojího.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kennedy Kennedy | E-mail | 9. listopadu 2016 v 7:34 | Reagovat

Vetsinu a vice na toto thema najdes v knihach Zachrie Sitchyna ... znacna cast techto teorii ma podklady v zaznamech z Babilonie

2 Vladimír Berossos Vladimír Berossos | 9. listopadu 2016 v 11:09 | Reagovat

Stychyna svými objevy překonali např. Hacckok, Bauval a mnozí další,

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.