Historia magistra vitae

Vznik Iluminátů a francouzská revoluce

30. září 2016 v 17:56 |  Historie

V následném článku poodhaluji vznik Iluminátů a některá málo známá fakta týkající se Francouzské revoluce, všimněte si vlivu Iluminátů na světové dění. Dále nejsou bez zajímavosti další vazby, například na Habsburky. V rubrice historie se s nimi setkáte ve spojitosti s dynastií Merovejců ve druhé části článku, tady stojí za připomenuté, že dnešní britská koruna je také rodu Habsburků

Ilumináti byli založeni r. 1776 ex- jezuitou Adamem Weishuptem profesorem práva na univerzitě v Igolstadtu

Oficiální strukturu vtiskl iluminátům baron Knigee r.1779 - svobodný zednáři a člen templářského řádu

Weishupt měl ambiciózní plány sociálních reforem

Z jeho poznámek - knížata a národy zmizí nenásilným způsobem z povrchu zemského, lidská rasa se stane jednou rodinou a svět se promění, v příbytek rozumných lidí Této změny bude dosaženo skoro nepostřehnutelně vlivem působení mravnosti

Už vtí době iluminátům nešlo o nic jiného než jakýsi nový světový řád pod vládou "rozumných lidí" jak o sobě tvrdili je velmi zajímavé, že na druhé straně Atlantiku se jméno Weishupt objevuje v dost zvláštním prohlášení Thomase Jeffersona v souvislosti oněch "rozených lidí"

Jefferson byl ctitelem rozumu a byl dokonce považován za čloška rozumu par excelence viz jeho další výrok

Nyní záleží na nás samých, zda a do jaké míry budeme vmíru a svornosti se budeme těšit správy svých vlastních věcí, jenž byla lidstvu odpírána, zda budeme schopni sestát příkladem toho, že lidský rozum je schopen v náležité míře o záležitosti jiných

Ovšem "rozum" se měl stát hlavní ctností francouzské i americké revoluce

Tvrdí se, že znakem iluminátů bylo boží oko, že tomu tak opravdu bylo potvrzují dokumenty, které byly zbaveny Bavorským kurfiřtem. Nyní jsou uloženy v režimu utajení v Britském muzeu

Boží oko, kteří s ilumináti vypůjčili bylo však hojně užíváno jíž dříve hermetiky a kabalisty mezi 16 až 18 stoletím

Nelze zapomínat, že Weishupt býval jezuitaa byl obeznámen se spisy Athanasia Kirchera hrmeticko-kabalistického jezuity, který se mimořádně angažoval na výzkumech pyramtd a obelisků v Gize prostřednictvím svého zástupce v r. 1637

Kircher užíval oka velmi často, lze se s ním setkat na obálce knihy Ars Magna Sciendy a také na vrcholu Egyptského, který byl na Kirchrůobelisku návrh, na zvláštní objednávku římskokatolického císaře Ferdinanda III osazen habsburskou dvojhlavou orlicí

Není bez zajímavosti, že stejný symbol užívají v nejvyšší radě 33 stupně svobodného zednářství Skotského ritu

V červenci 1776 ve stejném roce kdy Weishupt založil bavorské ilumináty se symbol oka v trojúhelníku dostal na velkou pečeť nově vzniklých Spojených států (uloženo v archívu knihovny kongresu) Ve stejném roce Franklin odcestoval do Paříže jako člen kongresu se sídlem v Paříži, kde byl oslavován v zednářských ložích jako hrdina americké revoluce

Historikové si všimli, že obě události založení iluminátů v Německu a podpis Deklarace nezávislosti v Americe proběhlo současně ale k přímému kontaktu mezi Jefersonem a Weishuptem došlo v letech 1784 - 1789

Nelze popřít, že vévoda Orleánský hrál v revolučních událostech zásadní roli. Podle dobových záznamů zednářské lože La Parfaite Union v Rennes nemůže být pochyb, že svobodní zednáři ho považovali za hlavního hybatele událostí, které posléze vedli k revoluci

Panuje obecně přijímaný názor, že ilumináti nepřežili jako organizovaná skupina perzekuci, r. 1784. Však mnozí badatelé tvrdí, že mnozí pronikli do zednářských loží a jejich prostřednictvím iniciovali politické nepokoje v různých evropských zemích, především ve Francii kde v r. 1789 vypukla revoluce zřejmě zosnovaná ilumináty a francouzskými zednáři Za hlavního iniciátora, zákulisního manipulátora revoltujících pařížských davů Dle dobových záznamů nemůže být pochyb, že vévodu Orleánského považovali svobodní zednáři za hlavního hybatele událostí vedoucích k revoluci

(právě v našich chrámech /ložích/ a v mužích vyzdvižených k posvátné filozofii /zednářství/ byly zažehnuty první jiskry onoho posvátného ohně, který se rychle šíří od východu k západu a od jihu k severu celou Francií a zmocňuje se srdcí všech občanů nikdo z nás drzí bratři, nemůže popřít, že to byl náš velmistr vévoda d´Orléns, kdo měl větší podíl než kdokoli jiný na oné šťastné Revoluci, jenž pávě začala)

Pokud jsou tyto záznamy pravdivé a lze stéměř jistotou tvrdit, že ano, vévoda asi tajně jednal, s agenty bavorských iluminátů Jeden Francouzský historik uvádí, že jeden z nejbližších společníků vévody dˇOrleáns a jeho protégé hrabě de Mirabeau v r. 1776 navštívil město Brunswick a zde se setkal s bavorskými ilumináty

Jsou tu také dvě významná prohlášení dvou slavných zednářů, hrabětem de Saint-Grmanin ahypnotizírem Francem Antonem Mesmerem, která dokládají přítomnost agentů iluminátů v Paříži těsně před revolucí

Ludvík Filip II vévoda orleánský byl potomkem Fredericha V. Falckého a Alžběty Stuartovny páru, který se stal v Čechách nevědomky katalyzátorem rosekruciánského výbuchu vášní v Německu a dalších událostí okolo třicetileté války. Vévodův praděd byl druhým synem Ludvíka XIII, tedy mladším bratrem Krále Slunce Ludvíka XIV

Vévoda Orleánský byl vzhledem ke svým předkům nekritickým anglofilem, zejména obdivoval britský parlament a konstituční monarchie To jej inspirovalo, že se stavěl na odpor proti despotické vládě svého strýce Ludvíka XV, který ho donutil, v r. 1771 odjed do exilu v Anglii Po návratu do Paříže se postavil, proti svému bratranci, novému králi Ludvíku XVI

V r. 1786 byl vévoda Orleánský zvolen velmistrem lože Grand Orient de France, čímž se stal hlavou všech zednářů v zemi Jako jediný majitel velké čísti nejvybranějšího nemovitého majetku Francie byl nesmírně bohatý (nejsou důkazy, že financoval revoluci) ale je jisté, že se vehementně postavil proti svému bratranci králi Ludvíku XVI, dokonce hlasoval pro jeho popravu. Rovněž je jisté, že choval sice nereálnou, ale naději, že se stane králem Francie a vytvoří konstituční monarchii po vzoru Anglie

V r. 1792 si nechal změnit jméno z Filipa Orleánského na Filipa Egalité (Rovnost)

Naneštěstí choval velkou nechuť k markýzi de La Fayette hrdinovi americké i francouzské revoluce, to vedlo k jeho pádu

V listopadu 1793 přišel stejně jako před tím král Filip XVI o hlavu pod gilotinou

Konstituční monarchie se Francie přece jen dočkala v r. 1830, když na trůn usedl jeho nejstarší syn Ludvík-Filip zvaný král občan, kterému na trůn pomohl nesmiřitelný nepřítel jeho otce markýz de La Faytte

Zákulisí Revoluce

14. července 1789 se vydala nikým neorganizovaná horda asi 800 Pařížanů k Bastile přemohl stráž, šesti ŠVÝCARSKÝCH žoldnéřů, které dav rozsekal na kusy a osvobodil sedm vězňů velitel stráže, markýz

°° Vatikán střeží ŠVÝCARSKÁ garda přes 500. let Jde, jen o pouhou náhodu?°°

De Lunay byl ubodán řeznickým nožem

Ekonomická a politická byla vPaříži otřesná tudíž víc než vhodné podmínky, aby byli revolucionáři využiti a zneužiti Zima 1788 a1789 byla krutá, po ní následovala špatná sklizeň Král Ludvík XVI byl navíc neschopný politik a všechny jeho pokusy odvrátit státní bankrot hráli do rukou agitátorům revolty Historie ukazuje, že revoluce (převraty) se jen málokdy rozvinou bez toho, aby jim nepředcházely intelektuální a finanční aktivity skrytě působící Ve Francii již delší dobu existovalo podvratné hnutí, které zasáhlo vzdělané třídy a liberální aristokracii

°° Tady jsou potvrzena má slova, že za úspěšnou revolucí/převratem stojí v pozadí VŽDY ŠEDÁ EMINECE, která má na převratu osobní zájemy a má na to prostředky, přání občanů je až na konci, ale revoluce je jim podstrčena tak, aby ji vzali za svou a zemi darovali samozvancům.

Tak se stalo v listopadu 1989 v Československu°°

R. 1788 svolal generální stavy na květen 1789

Francouzská společnost se dělila na tři stavy - šlechta - duchovenstvo - buržoazie a lid. Třetí stav neměl téměř žádný vliv

°° Na tom se dodnes prakticky nic nezměnilo°°

V lednu 1789 vydal Emanuel-Joseph Sieyés spis co je to třetí stav (98% populace) ve kterém požaduje vytvoření ústavy a národního shromáždění bez šlechty a duchovenstva, který se rychle rozšířil po celé Francii

Nebylo jistě náhodou, že abbé Sieyís byl zednář, člen vlivné Pařížské lože Les Neuf Sceurs

Nakonec se ukázalo, že král a jho stoupenci nemají žádné řešení hospodářského úpadku země

Stejně jako Sieyes i Desmoulins kázal revoluci a byl autorem pamfletu La France Libre po němž v červnu 1789 následoval zuřivý ůtok na monarchii Demolis byl hlavou těch, kdo v předvečer vyzívali k ozbrojenému povstání na shromáždění u vévody orleánského

Shromáždění generálních stavů, bylo zahájeno se účastnilo za třetí stav 584 delegátů, oproti nim 90 zástupců šlechty a 292 zástupců duchovenstva, král Ludvík XVI a královna Marie Antoninetta Za delegáty třetího stavu byli zvoleni přední zednáři a intelektuálové

Sieyés přišel s návrhem, aby to bal národní shromáždění a vévoda orleánský (nejbohatší muž Francie vyjádřil okamžitě národnímu shromáždění podporu

Talleyrad, který byl stanoven Ludvikem XVI biskupem, byl mezi prvními, kdo navrhovali konfiskaci veškerého církevního majetku Takových radikálních názorů, bylo vice jak dost až 20. června král nařídil své gardě, aby zabránil delegátům vstoupit do jednacího sálu

Kostky byly vrženy, jednání zkrachovalo a od toho okamžiku se události nezadržitelně řítily. Bod odkud není návrtu byl 14. Červenec kdy se davy vydali na bastilu

Vívoda orleánský naneštěstí choval velkou nechuť k markýzi de La Fayette hrdinovi americké i francouzské revoluce, to vedlo k jeho pádu

V listopadu 1793 přišel stejně jako před tím král Filip XVI o hlavu pod gilotinou

21. ledna 1793 byl Ludvík XVI popraven za přihlížení značného pčtu diváků popraven na Placede la Revolution, dnes nazvaném Place de la Cokorde Jeno žena Marie Antoinetta byla popravena taktéž gilotinou o devět měsíců později

Je zajímavé, že krátce před popravou Antoinety objevila v Paříži socha egsptské bohyně Isis a byla vztyčena 10. srpna 1793 na Place de la Baastile V r. 1794 byla na památku této události vyražena mince

Vybráno zknihy Velká hra dějin - odhalení skrytých vládců věta

Autoři Graham Hanccok a Robert Bauval pracovali na knize 19 let

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.