Historia magistra vitae

Změna systému je nutná

6. března 2017 v 10:56 |  ANS

Změna systému je nutná

Nemůžeme si již dovolit se v podzimních volbách 2017 mýlit! Mají-li se konečně začít prosazovat skutečně zájmy a vůle většiny národa, pak to pouhé demonstrace na náměstích nevyřeší, ale musíme jít k volbám! My v ANS se domníváme, že nejlepšími kandidáty jsou takové osobnosti, jejichž historii lidé znají. Všichni bychom si měli uvědomit, že je dobré vědět, co má člověk za sebou, co v životě dokázal, kdo se jak angažoval a osvědčil.

Naši předkové bojovali generace a často i pokládali životy za to, co my dnes - za pouhého přihlížení mnohých - ztrácíme. A hrozí, že nevratně! Nyní je prvořadým úkolem další naší existence vystoupení z NATO a Evropské unie a zajištění bezpečnosti České republiky.

Společnost tvoří lidé - tedy my, občané České republiky. Cílem a smyslem života je člověk a jeho životní úroveň. Nikoliv zvyšování HDP. Smyslem tedy není ekonomika sama o sobě, ekonomika je pouze způsob, jak se lidem zajistí slušná životní úroveň. Na prvním místě je člověk a kvalita jeho života. Naopak růst ekonomiky a zisky firem jsou jen prostředkem.

Situace, kdy majitelé firem chtějí vyšší zisky, a proto považují za dobrý nápad dovézt si levné zaměstnance z ciziny, je nepřípustná! Česká republika nemůže být "klondikem" pro zahraniční firmy - protože kromě velmi nízkých odvodů z velmi nízkých mezd z takových firem nemají domácí obyvatelé ČR jakýkoliv užitek a to zejména tehdy, když firmy své pohádkové zisky daní kdesi v daňových rájích nebo jako dcery zahraničních matek skrze "kreativní" účetnictví vykazují zisky mimo Českou republiku.

Členové a sympatizanti ANS nechtějí dále přihlížet rozvratu společnosti a rozkrádání jejího bohatství. Proto se rozhodli nesedět se založenýma rukama. Neoliberální režim, který dnes ovládá naši zem, je překážkou zdravého vývoje společnosti. Pod hesly o svobodě a demokracii zbavují stále větší část společnosti příležitosti k uplatnění a možnosti reálně spolurozhodovat o jejím dalším směřování.

Evropské pseudoelity a české tzv. "elity" se chovají jako horda barbarů na dobytém území. Za pomoci médií jako nástroje manipulace ovládli klíčové pozice veřejné správy, a ta teď slouží jako jejich soukromá agentura dozorující vykrádání veřejných zdrojů.

Dnešní majitelé států na rozdíl od předchozích vládců necítí odpovědnost za osud většiny společnosti a lidé je zajímají, jen pokud slouží jejich zisku. Zprivatizovali veřejné služby, od zásobování vodou a ovládnutí zdrojů energie, přes školství a zdravotnictví, veřejnou dopravu až po veřejné fondy a úspory občanů. Obecná dostupnost sociální péče je nahrazována charitou s domnělou laskavostí, ačkoli je financována z veřejných zdrojů.

Kritika současného stavu společnosti a politického režimu rozhodně není výzvou k návratu předchozího režimu. Slýcháme ale, že změna není možná. To je lež! Zastavit to lze jen tak, že lidé dostanou životní perspektivu odpovídající schopnostem, aby se mohli podílet na rozvoji společnosti. Každý musí najít uplatnění, nejen placenou práci (pokud je jí schopen). K základním potřebám patří i podmínky k rozvoji osobnosti, pro přípravu na povolání a smysluplnou rekreační činnost.

Naším cílem je obrat této neblahé historie, proto jsme se rozhodli vybudovat politické hnutí Aliance národních sil. Opíráme se o lidi, kteří jsou znepokojeni společenským vývojem a chtějí přispět k nápravě. Našim cílem je znovu vybudovat soběstačnost České republiky.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/02/15/Zm%C4%9Bna-syst%C3%A9mu-je-nutn%C3%A1

Návrh základních tezí, ze kterých vychází činnost ANS

•Ctíme a respektujeme závazky k našim předkům.

•Národ není přežitek, ale přirozená sociální lidská jednotka.

•Vycházíme a navazujeme na tradici utvářenou po staletí společnou kulturou a jazykem.

•Jsme si vědomi, že je nezbytné převzít zodpovědnost za vše dobré, ale i zlé z naší historie.

•Hlásíme se k širšímu kulturnímu okruhu slovanských národů, z nichž bychom chtěli zdůraznit specifické historicko-politické vztahy ke Slovákům, Lužickým Srbům a Podkarpatským Rusínům.

•Ctíme historický význam Ruska pro nás - v poslední válce nás Rusko zachránilo před fyzickou záhubou.

•S ostatními evropskými národy chceme budovat přátelské vztahy na principu rovný s rovným a vzájemného respektu.

•Ústředním problémem lidské civilizace je vnucování globalizace - lidský svět je však založen na lokalizaci, což je opak globalizace. Ta je určovaná pouze principem maximalizace zisku a přináší sociální i kulturní devastaci.

•Největším problémem pro ČR je v současnosti Evropská unie a pro naši zemi je nezbytné z ní vystoupit. Být Evropanem je něco naprosto jiného, než být občanem EU! Ba naopak: Evropská unie Evropu, její pluralitní politickou i ekonomickou tradici, ničí. Ve své podstatě je antidemokratická, nerespektující pravidla právního státu. Každý národní stát resp. jeho občané musí sami určit, kolik suverenity odevzdají a komu. ANS se zasazuje za co nejužší spolupráci svobodných a suverénních evropských národů bez jakékoliv formy centralizace.

•Rozhodně jsme pro vystoupení naší země z NATO. Odstoupení od smlouvy je možné po 20 letech viz. čl.13 Severoatlantické smlouvy.

Veškeré podrobnosti jsou publikovány ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/02/15/ANS---n%C3%A1vrh-z%C3%A1kladn%C3%ADch-tez%C3%AD

Solidarita obecně a napříč generacemi obzvlášť je nezbytným předpokladem existence společnosti

Národ a tedy i jeho stát je přirozená sociální jednotka. Naší vizí je stát, o který se mohou občané kdykoliv opřít, v nemoci, ve stáří, v nouzi, při ohrožení sociálním vyloučením, v tísni a v případě diskriminace. Stát, který zachází rovnoprávně se všemi bez rozdílu.

Stát, který se spolu s kraji a obcemi spolupodílí na financování sociálních služeb. Zabezpečuje jejich rozvoj a udržitelnost. Podporuje poskytovatele těchto služeb. Jedná se o podporu finanční, ale také o prosazování vyšších mezd a společenské prestiže pro ty, kteří tyto služby zabezpečují - tedy sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Jejich mzdy jsou ostudou naší země.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ZDE

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/02/15/ANS---solidarita-obecn%C4%9B-a-nap%C5%99%C3%AD%C4%8D-generacemi-obzvl%C3%A1%C5%A1%C5%A5-je-nezbytn%C3%BDm-p%C5%99edpokladem-existence-spole%C4%8Dnosti

Vzdělání je společenským statkem

Všeobecně je nutno vycházet z toho, že:

1) vzdělání je dominantně SPOLEČENSKÝM STATKEM. Jako takové má být v rozhodující míře financováno z veřejných prostředků. Měřítkem efektivity jejich vynakládání pak musí být hlavně jeho uplatnitelnost. Smyslem vzdělávání nejsou certifikáty, ale praktická využitelnost.

2) vzhledem ke své podstatě nemůže být vzdělání chápáno jako klasické ZBOŽÍ. Tržní přístup zde vede k vytváření dědičné chudoby, neúměrnému růstu sociálních nákladů (včetně bezpečnostních a vězeňských), stagnaci národního hospodářství a rozpadu společenské soudržnosti. Důsledkem pak je nárůst terorismu, kriminality a sociální infantility (= neschopnost přebírat zodpovědnost, očekávání nezasloužených výsad, sobecký přístup ke světu), včetně doprovodných negativních jevů (jako je narkománie, gamblerství a asociálnost).

3)vzdělávání není jen základním nástrojem individuální i celospolečenské prosperity, ale také rozhodujícím prostředkem sebereprodukce společnosti. Rozhodujícím způsobem ovlivňuje její soudržnost, formuje její hodnoty (morálku) a zajišťuje její budoucí přežití.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/02/15/ANS---program-%C5%A1kolstv%C3%AD

ANS se hlásí k vlastenectví

Na současné civilizační úrovni jsou pro člověka podstatné dvě opory. Rodina a národ. Proč je v současné době vlastní národ pro člověka důležitý? Národ je nejširší pospolitost, se kterou jsou lidé schopni se smysluplně ztotožnit, ať už vědomě, nebo nevědomě, a proto jej potřebuje. Různé menší pospolitosti, na nižší úrovni než národ, nejsou zpravidla schopny v dnešním komplexním a složitém světě poskytnout člověku, jeho rodině, dostatečnou oporu. A větší, jak poznáváme i ze zkušeností získávaných v průběhu našeho života, jsou již zpravidla jednotlivci více, či méně, odcizené - viz aktuálně Evropská unie, euroatlantická civilizace a podobně.

Podrobnosti ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/02/18/ANS-se-hl%C3%A1s%C3%AD-k-vlastenectv%C3%AD

Občanský manifest ANS

My, občané České republiky, kteří odmítáme bezbřehý neoliberalismus, multikulturalismus, europeismus a další -ismy všeho druhu, kteří odmítáme politickou pseudokorektnost, pozitivní diskriminaci, nepřirozené svazky, inkluzi a další direktivy a výmysly nevolených nadnárodních a nadstátních struktur a jejich domácích pomahačů, kteří jsme proto z jejich strany pohrdáni a nazýváni rasisty, extremisty, xenofoby, nacionalisty, populisty, povaleči, plebsem a lůzou, my všichni, kteří odmítáme povyšovat se nad jiné lidi z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, společenského nebo jiného postavení,

vydáváme toto provolání:

Podrobnosti ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/02/23/Ob%C4%8Dansk%C3%BD-manifest

Stručný návrh koncepce v oblasti obchodu

Návrh koncepce v oblasti průmyslu a obchodu ANS po možném vystoupení z EU, včetně analýzy polistopadového vývoje ČSFR.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ZDE:

https://www.youtube.com/watch?v=AYO3Nj0yTpw

Především je třeba si uvědomit, že tuto koncepci připravujeme na situaci, která souvisí s vystoupením České republiky z Evropské Unie, tedy na dobu, kdy dojde v této souvislosti ke značným změnám jak na českém trhu, tak i v oblasti exportu. Obě tyto oblasti mají zásadní význam pro ekonomiku ČR. Přestane tak ze značné části současná praxe, kdy české firmy vyrábějí pouze komponenty a ty dodávají prakticky za nákladové ceny zahraničním firmám, které pak samy provádějí kompletaci a prodej zkompletovaných výrobků. Zisk se tím tedy "odehrává" mimo území ČR. Vycházíme z toho, že se zásadně změní stávající situace, přičemž tato změna si vyžádá i potřebu na ni reagovat.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/02/15/ANS---n%C3%A1vrh-koncepce-oblasti-obchodu

Dobrá vláda se pozná podle štěstí národa a takovou chceme mít

Růst HDP dosažený okradením národa ke štěstí nevede

Naši "odborníci" vydávají za úspěch, že po znehodnocení koruny vzrostla výroba o několik procent a zcela ignorují to, že přibližně 80 % produkce vyvezeme a vrátí se nám hodnota o asi 15% menší, než kdyby k intervenci ČNB nedošlo. Za zvýšenou hodnotu vývozu dostaneme ještě méně, než za menší objem při předchozím také ztrátovém obchodování. Vláda nemůže ČNB poroučet, ale na závažné porušení zákona o ČNB by měla reagovat.

Bez zásadních změn volebního zákona není náprava možná

Z výše uvedeného příkladu a podle pohledu na zuboženou republiku vidíme, že pouhá forma vládnutí, například parlamentní demokracie a jí schválená vláda, není zárukou prospěšnosti pro občany. Významná ale může být změna způsobu výběru zastupitelů a hlavně možnost výměny těch, které se nepodaří dobře vybrat a projeví se jako prodejní nebo hloupí. Nic takového zatím k dispozici nemáme.

Musíme se pokusit změnit zákony o volbách tak, aby se volilo a působilo na zvolené zastupitele zásadně jinak, než dosud. Jak to udělat, to se dá při uvážení hlavních vad platného systému celkem dobře vymyslet. Volit by se mohlo, například, ve větším počtu stejně velkých, na sobě nezávislých, volebních obvodů a to tak, že hlasy by dostávali jednotlivci, nikoliv strany. Nesmělo by záležet na tom, na které kandidátce a na jakém místě je kandidát uveden. Bylo by zakázáno dávat zvoleným zastupitelům pokyny, jak mají jednat podle koaliční dohody. Právě koaliční jednání jsou základem obchodování s politikou. Nový způsob politiky by také umožnil, aby mohly být po určité době vyvolány nové volby v takovém volebním obvodu, kde by o ně požádali voliči, například, v počtu větším, než polovina hlasů připadajících na jednoho zvoleného zastupitele.

Více zde:

https://spojeni.wordpress.com/2016/03/06/dobra-vlada-se-pozna-podle-stesti-naroda/

Proč je pro ČR nezbytné vystoupit z NATO a jaké jsou alternativy

Bez míru nemáme budoucnost

Hodnotíme-li situaci v České republice z hlediska zachování míru, nemůžeme odhlédnout od situace mezinárodní. ČR je členem NATO - a v případě další agresivní politiky vůči nějakému státu - nyní se eskalují vztahy s Ruskem - bude zatažena do války. Čeští muži takto mohou přes noc jít bojovat a padnout, aniž budou bránit svou zemi a aniž bude mít jejich smrt jakýkoli smysl.

Zájmem České republiky je tedy nenechat se vtáhnout do podobného válečného šílenství. Je naprosto zdrcující, že naše země neumožňuje občanům, aby se k podobně závažným tématům jakkoliv vyjádřili. Mělo by být jasně vymezeno, že do zbraně můžeme být povoláni pouze v případě napadení našeho státu. Zde ovšem narážíme na skutečnost, že NATO se jako obranná aliance nechová. Kdykoli můžeme být posláni na krvavá jatka - a není v naší moci to změnit. My, občané, jsme momentálně toliko rukojmí té které vlády.

Do NATO jsme v roce 1999 nevstupovali na základě referenda, a proto není nutné na základě referenda vystoupit. Existují minimálně dva způsoby de facto okamžitého ukončení našeho členství v NATO.

Veškerá současná agenda NATO je tedy v naprostém rozporu se zakládající smlouvou NATO. Je v rozporu s cíli a zásadami Charty OSN. Je v rozporu s principy vztahů mezi státy zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a je v rozporu i s naší Ústavou

Propletenec vojensko - politických vztahů v rámci EU, kdy se jedná o evropské, severoatlantické a bilaterální smlouvy, které kodifikují vojenské akce jako prostředek politiky, ničí právní jasnost, politickou transparentnost a příslušnost jednotlivých států k určitému smluvně - právnímu celku. Tento trend je navíc posílen často nejasnou formulací smluvních textů, které připouští rozdílně účelové interpretace. Smluvní chaos je s největší pravděpodobností záměrný. A tento chaos vojenské a bezpečnostní politiky EU a NATO doplňují navíc mnohé bilaterální smlouvy.

Alternativou k NATO je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Jedná se o největší regionální bezpečnostní platformu na světě, která zahrnuje 57 států. OBSE bylo koncipováno jako hlavní instrument včasného varování, prevence konfliktů a post-konfliktní obnovy. Všechny účastnické státy mají stejný status. Komplexní přístup OBSE k bezpečnosti se zaměřuje na široké spektrum témat, jako jsou kontrola zbrojení, budování opatření na posilování důvěry, řešení dlouhodobých konfliktů, policejní aktivity, kontrola hranic, boj proti terorismu atd.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/03/04/Pro%C4%8D-je-pro-%C4%8CR-nezbytn%C3%A9-vystoupit-z-NATO-a-jak%C3%A9-jsou-alternativy

Vzdělání je společenským statkem

Všeobecně je nutno vycházet z toho, že:

1) vzdělání je dominantně SPOLEČENSKÝM STATKEM. Jako takové má být v rozhodující míře financováno z veřejných prostředků. Měřítkem efektivity jejich vynakládání pak musí být hlavně jeho uplatnitelnost. Smyslem vzdělávání nejsou certifikáty, ale praktická využitelnost.

2) vzhledem ke své podstatě nemůže být vzdělání chápáno jako klasické ZBOŽÍ. Tržní přístup zde vede k vytváření dědičné chudoby, neúměrnému růstu sociálních nákladů (včetně bezpečnostních a vězeňských), stagnaci národního hospodářství a rozpadu společenské soudržnosti. Důsledkem pak je nárůst terorismu, kriminality a sociální infantility (= neschopnost přebírat zodpovědnost, očekávání nezasloužených výsad, sobecký přístup ke světu), včetně doprovodných negativních jevů (jako je narkománie, gamblerství a asociálnost).

3)vzdělávání není jen základním nástrojem individuální i celospolečenské prosperity, ale také rozhodujícím prostředkem sebereprodukce společnosti. Rozhodujícím způsobem ovlivňuje její soudržnost, formuje její hodnoty (morálku) a zajišťuje její budoucí přežití.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/02/15/ANS---program-%C5%A1kolstv%C3%AD

Solidarita obecně a napříč generacemi obzvlášť je nezbytným předpokladem existence společnosti

Národ a tedy i jeho stát je přirozená sociální jednotka. Naší vizí je stát, o který se mohou občané kdykoliv opřít, v nemoci, ve stáří, v nouzi, při ohrožení sociálním vyloučením, v tísni a v případě diskriminace. Stát, který zachází rovnoprávně se všemi bez rozdílu.

Stát, který se spolu s kraji a obcemi spolupodílí na financování sociálních služeb. Zabezpečuje jejich rozvoj a udržitelnost. Podporuje poskytovatele těchto služeb. Jedná se o podporu finanční, ale také o prosazování vyšších mezd a společenské prestiže pro ty, kteří tyto služby zabezpečují - tedy sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Jejich mzdy jsou ostudou naší země.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/02/15/ANS---solidarita-obecn%C4%9B-a-nap%C5%99%C3%AD%C4%8D-generacemi-obzvl%C3%A1%C5%A1%C5%A5-je-nezbytn%C3%BDm-p%C5%99edpokladem-existence-spole%C4%8Dnosti

Stručný návrh koncepce v oblasti obchodu

Návrh koncepce v oblasti průmyslu a obchodu ANS po možném vystoupení z EU,

včetně analýzy polistopadového vývoje ČSFR.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ZDE:

https://www.youtube.com/watch?v=AYO3Nj0yTpw

Především je třeba si uvědomit, že tuto koncepci připravujeme na situaci, která souvisí s vystoupením České republiky z Evropské Unie, tedy na dobu, kdy dojde v této souvislosti ke značným změnám jak na českém trhu, tak i v oblasti exportu. Obě tyto oblasti mají zásadní význam pro ekonomiku ČR. Přestane tak ze značné části současná praxe, kdy české firmy vyrábějí pouze komponenty a ty dodávají prakticky za nákladové ceny zahraničním firmám, které pak samy provádějí kompletaci a prodej zkompletovaných výrobků. Zisk se tím tedy "odehrává" mimo území ČR. Vycházíme z toho, že se zásadně změní stávající situace, přičemž tato změna si vyžádá i potřebu na ni reagovat.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/02/15/ANS---n%C3%A1vrh-koncepce-oblasti-obchodu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.