Historia magistra vitae

OLAF a Čapí hnízdo

13. ledna 2018 v 15:54 |  Nezařazené

OLAF a Čapí hnízdo

Zbyněk Fiala:

olaf

To, co OLAF vyčítá Babišovi, patří spíše republice a jejímu právnímu systému, který toleroval neprůhlednost ekonomických vztahů v zájmu tunelování a podvodů. Například prostřednictvím anonymních akcií, kdy se nedalo zjistit, komu to doopravdy patří. Zapsáno bylo pouze, kdo je v tu chvíli držel v ruce. Zákonodárci, kteří za tento právní paskvil bojovali v parlamentu do roztrhání těla, teď mají Babišovi za zlé, že jej použil.

Přečetl, jsem si zprávu OLAF. Či přesněji, začetl jsem se do ní, ale v druhé části už jsem jen marně listoval detailními právními rozbory předpisů EU a soudních rozhodnutí. Zkuste to sami, dopadnete stejně. To podstatné je nicméně zřejmé. Čapí hnízdo se deklarovalo jako malá společnost, a možná jí i bylo, ale nedá se to zjistit. Je to zamlženo právní formou, která se opírala o anonymní akcie.

°°Anonymní akcie - podpis Kalousek°°

Tomu se ale nelze divit, takhle se v Česku podnikalo standardně. Proto to nepřišlo divné ani těm, kdo dotaci schvalovali, ani těm, kdo ji pak zkoumali v auditech. Systém anonymních akcií umožňuje, aby ani záznamy z valných hromad neřekly, komu to vlastně patří. Na valných hromadách prý prezenční listiny ani nebyly třeba, protože hlasovaly akcie.

Kdybych tedy měl označit klíčovou pasáž zprávy OLAF, viděl bych ji v následujícím sporu se znalcem, který roku 2015 zpětně, posuzoval způsobilost společnosti Farma Čapí hnízdo získat dotaci pro výstavbu kongresového centra:

"Znalec poskytuje informace o vydání 20 akcií na doručitele společností Farma Čapí hnízdo a.s. a popisuje všeobecné podmínky nakládání s tímto druhem akcií, jejich používání a převádění. Tvrdí, že předložení takovéto akcie na valné hromadě představuje jediný náležitý způsob, jak provést ověření skutečných vlastníků akcií.

OLAF upozorňuje, že v souladu se stanovami společnosti Farma Čapí hnízdo a.s. nebylo zapotřebí, aby akcionáři předkládali akcie, když se účastní valné hromady. Stanovy konkrétně uvádějí následující: "Akcie lze kdykoli převádět, práva spojená s vlastnictvím akcií připadají osobě, která je schopna akcie poskytnout, nebo je schopna doložit - na základě písemného potvrzení o úschově akcií - že tyto akcie byly uloženy na její jméno ve shodě s platnými předpisy."

Znalec dále uvádí, že vlastnictví akcií se může změnit ze dne na den a tyto převody nejsou nikde zaznamenány. Rozhodujícím okamžikem proto je předložení akcií na začátku valné hromady a provedení zápisu o jejich vlastnících. Podle znalce nemůže notář, účastnící se valné hromady, ověřit vlastnictví akcií, neboť mohly být převedeny na nového vlastníka krátce před valnou hromadou.

OLAF chápe povahu akcií na doručitele. Nicméně společnost, která vydala takové akcie a následně si podala žádost o dotaci a také ji dostala, přičemž je pro tuto dotaci způsobilý pouze malý a střední podnik, musí mít na zřeteli své závazky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost může nabýt nebo pozbýt statusu SME ze dne na den na základě pouhé změny vlastnické struktury a představitelé takovéto společnosti jsou povinni informovat příslušné úřady o této změně a následné ztrátě statusu SME, je zapotřebí, aby uchovala věrohodné záznamy o svých vlastnících. Existují prostředky, jak takovéto záznamy uchovávat, jejich použití nicméně nebylo během procesu vyšetřování u OLAF doloženo."

Jenže tohle je spor civilizovaného světa s českou právní divočinou, která vznikla k obsluze legislativně nenapadnutelného privatizačního rozkrádání těmi správnými hochy, co spolu mluví. A kdo tahle pravidla nedodržel, nebyl účastník, ale oběť.

Netřeba dlouze rozvíjet, kdo tenhle systém vymyslel a jak jej do krve hájil. Kolik marných pokusů opozice v parlamentu proběhlo, aby se anonymní vlastnictví trochu narušilo, a jak se vždycky podařilo cestou pozměňovacích poslaneckých návrhů dosáhnout toho, aby skutečný vlastník zůstal ve skrytu nějakého fondu nebo polo tajného seznamu, který nemusí být aktuální. A teď nejvíc křičí ti, kdo prolévali krev za právo neprůhlednosti vlastnických vztahů.

Vyšetřování OLAF muselo nakonec problém vlastnictví obejít úvahou, která se opírá o rodinné vazby:

"Vyšetřování OLAF dospělo k závěru, že rodinné vazby mezi osobami zapojenými do vlastnictví Farmy Čapí hnízdo a.s. a Agrofert Holding a.s. se zdají být takové, že poskytly těmto osobám příležitost působit společně za účelem ovlivnění obchodních rozhodnutí dotčených podniků, což znemožňuje, aby na tyto podniky bylo nahlíženo jako na ekonomicky nezávislé subjekty. Tyto dva podniky lze považovat za "propojené" v rámci příslušných právních předpisů vzhledem k faktu, že pomocí skupiny fyzických osob jednajících společně tvoří jedinou ekonomickou jednotku."

Byla tu tedy "příležitost" a podnik "lze považovat". To bude pro soudy oříšek.

Další výhrada se týká údajů v žádosti o dotaci:

"Vyšetřování dále odhalilo, že představitelé příjemce projektu poskytli nepravdivé informace a zatajili důležité informace před orgánem řídícím operační program, když v roce 2008 podali žádost o projekt, a podepsali smlouvu o poskytnutí dotace. Zatajené informace ukazují, že společnost příjemce dotace nebyla znevýhodněna tak, jak je to typické pro malé a střední podniky. V souladu s platnými právními předpisy je tudíž Evropská komise oprávněna takovémuto příjemci odmítnout poskytnutí finanční podpory. Poskytnutí finanční pomoci podniku, jenž není znevýhodněn způsobem typickým pro malé a střední podniky, by bylo v rozporu s pravidly poskytování státní podpory, neboť takováto podpora bude mít zjevně za následek vážné narušení hospodářské soutěže."

Není znevýhodněn "typicky", nemá nárok. I s typickým znevýhodněním si tedy budou muset soudy pohrát.

Když to shrneme, OLAF tvrdí, že Farma Čapí hnízdo, a.s., byla společnost s vlastnickým propojením s Agrofertem, přestože to nejde vzhledem k anonymním akciím doložit. Podle OLAF však toto důkazní břemeno leží na žadateli o dotaci. Čapímu hnízdu se vytýká, že nevyvinul úsilí, aby za ním zůstávala papírová vlečka, která takové propojení vyvrací.

Propojení nicméně OLAF odvozuje z příbuzenských vztahů, jenže to je příbuzenství s osobou Andreje Babiše, nikoliv nutně se společností Agrofert. Další formy propojení mezi projektem Čapího hnízda a společností Agrofert Holding a.s. (a společnostmi na něj napojenými) OLAF vidí skrze osoby zapojené do společnosti a řízení projektu Čapí hnízdo, dále skrze záruku za bankovní úvěr, kterou poskytla společnost Agrofert Holding a.s., a konečně skrze nemovitosti, použité během realizace projektu a vlastněné skupinou Agrofert.

To všechno může být pravda, ale proč by to mělo být trestné? Že někdo spolupracuje s určitými osobami? Že někdo získal záruku za úvěr? Že někdo použil i cizí nemovitosti na realizaci projektu a snížil tak jeho náklady?

Tomu se věnoval i mimořádný audit Auditního orgánu Ministerstva financí z května 2016.

V dopise adresovanému bruselskému DG REGIO pak auditoři uvádějí, že prověřili celkové výdaje, potvrzené v daném projektu, a označili je za způsobilé. Rozsah auditu byl však podle auditorů omezen vzhledem k faktu, že jej nemohli provádět také u jiných ekonomických subjektů, než byl příjemce dotace. Podle jejich názoru by byly takovéto kontroly nezbytné, pokud by Auditní orgán měl vyhodnotit, zda jiné společnosti provázané s příjemcem dotace působily na stejných relevantních nebo sousedních trzích, a tudíž by musely být vzaty v úvahu při vyhodnocení jejich náležitosti mezi MSP.

Je tedy o to, zda byla dotací narušena hospodářská soutěž malých a středních firem, kdyby malá firma dělala s pomocí velké firmy totéž nebo něco podobného jak velká (to je ono působení na stejných nebo sousedních trzích) a byla tak vůči ostatním zvýhodněna. K tomu však ve zprávě nacházíme informace, že Čapí hnízdo se zkoušelo živit kongresovou turistikou, ale zachraňovala jej reklama. Tu kupoval Agrofert. To bylo jistě pro Čapí hnízdo příjemné, ne-li existenčně významné. Ale trestné??

V samotné výzvě, ze které pak byla dotace čerpána, jsou malé a střední podniky definovány na základě splnění dvou kritérií, tj. počtu zaměstnanců a výše ročního obratu nebo bilanční sumy roční rozvahy. Uvádí se také povinnost vzít v potaz údaje partnerských a propojených podniků. Podnik má také doložit případné změny v minulosti.

Tady je zřetelný konflikt - žadatel o dotaci vydává za minulost poslední prosinec předchozího roku, zatímco OLAF předpokládá závěrku za předchozí uzavřené účetní období. Roku 2008 ho nezajímá srovnání s 31. prosincem 2007, ale s účetní závěrkou za rok 2006.

Požadavky OLAF nejsou nesmyslné, a kdyby bylo něco podobného autoritativně vyřčeno roku 2008, budu za to bojovat. Vlastně jsem se do podobných bojů zapojoval, i s vědomím, že nemůžu vyhrát. Český mafiánský kapitalismus už byl ve fázi systémové korupce, jak ji popisuje Vladimíra Dvořáková ve svém poučném traktátu Rozkládání státu. Už grafické zobrazení jeho obálky ukazuje, o co jde, protože se titul dal číst i jako Rozkrádání státu.

Systémová korupce umožňuje získávat výhody nikoliv příležitostným obcházením úřadů s plastovou taškou plnou peněz, ale tím, že mám politiky na výplatní listině, a oni zařídí, aby právo vždycky stálo na mé straně, například správnou formulací předpisů. Korupčník už si nekupuje úředníka nebo politika, ale celý systém. Dvořáková to dokládá třeba zneužíváním děr v zákonech, které nevznikly náhodou:

"Proč poslanci problém, který je dobře znám, neřeší? Odpověď je jednoduchá, protože jim to vyhovuje. Určit si pravidlo podle momentálních potřeb je přece ideální. Z výše uvedeného principu, že demokracie má jasná pravidla, nejasné výsledky, se tak dostáváme k principům nedemokratickým - nejasná pravidla, jasné výsledky."

OLAF se ponořil do houští, ve kterém je nebezpečno. Proto se zaštiťuje desítkami stránek citací z předpisů a soudních rozhodnutí, které na nás působí jako nesnesitelné byrokratické násilí. Kde však není vůle, tam musí být tlak. Detailní rozbory působící dojmem třepení chlupu podél jsou nutné v prostředí bez důvěry. Z tohohle právního hnusu musíme ven. Zprávu OLAF čtu hlavně jako návod, jak se zbavit systému, který ani v auditech nedokáže poznat, co je správné. Ovšem trestat ekonomický subjekt za to, že se choval podle existujícího práva, to by byla novinka.

Evropská dotace pro malé firmy je podle OLAF jen pro ty znevýhodněné. Musíme to zřejmě chápat tak, že malé firmy se mají chovat správně i tam, kde to české předpisy nevyžadují. Jinými slovy, dostanou příspěvek, aby se mohly chovat sebevražedně vzhledem k české právní divočině. Jsou motivovány, aby překonaly vlastním úsilím to, co není s civilizovaným světem kompatibilní. Jsou vtláčeny do role Dona Quijota a dostávají příspěvek na bodlo, aby mohly zaútočit na větrné mlýny.

Zdroj: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/domaci-politika/zbynek-fiala-olaf-capi-hnizdo

Dodávkou zemního plynu pomáhá Rusko USA z louže - a dostává za to výhrůžku

Paul Craig Roberts

Bouře na východním pobřeží USA zde zapříčinila prudký růst cen zemního plynu - ale žádný problém, Rusko přispěchalo s pomocí. Jak oznamuje list Kommersant, dodá Spojeným státům chybějící zemní plyn Rusko. Tanker s nákladem ruského zemního plynu náležející francouzské energetické společnosti Engie vyplouvá v těchto hodinách z britského přístavu na ostrově Grain a má zamířeno na americký terminál Everett, nalézající se blízko Bostonu. Plyn putuje z nového závodu na zkapalňování zemního plynu na sibiřském poloostrově Jamal a k břehům USA dorazí 22. ledna.

Jak oznamuje Kommmersant, došlo k uzavření dohody o koupi ruského plynu Spojenými státy poté, co cena zemního plynu na východním pobřeží USA vystoupala až na 6300 dolar za tisíc, kubických metrů plynu.

Americké sankce proti ruskému energetickému sektoru sice nákup ruského plynu přímo nezakazují, ale Washington nicméně vždy opakovaně zdůrazňoval, že je rozhodnut zbavit Rusko jeho dosavadní role hlavního dodavatele zemního plynu do Evropy. A proto též zatížil Rusko sankcemi, které brzdí uzavírání zamýšlených projektů Gazpromu s Bruselem.

Ruský závod na zkapalňování zemního plynu na poloostrově Jamal bude po úplném dokončení stát 27 miliard dolarů, bude mít tři výrobní linky a 96 procent jeho produkce pro letošní rok je už rozprodáno.

Ve stejné době, kdy ruský plyn po vlnách míří do USA, učinil vojensko-bezpečnostní komplex USA další krok směrem k Armagedonu, když ohlásil tzv. revizi své jaderné pozice (NPR). Novum, které tato revize přináší, je souhlas s vývojem menších "použitelných" nukleárních zbraní, které mají být použity jako odpověď na nenukleární útok.

Zdroj: https://www.paulcraigroberts.org/2018/01/10/russia-bails-uk-us-energy-incompetence-still-demonized/

Kronika Donbasu: příměří ztroskotalo; Zacharčenko prohlásil:"Tato válka bude pro Kyjev poslední!"; OBSE odtajnilo pozice domobrany

Donbas 12. ledna. Novoroční příměří, kterým se měly řídit obě strany, ztroskotalo vinou OSU (Ozbrojené síly Ukrajiny). Ukrajinská armáda začala používat dalekonosné dělostřelectvo. Dvanáct obcí se dostalo pod palbu, výsledkem "práce" OSU jsou tři zranění civilisté. Pod palbou byly okraje Gorlovky, předměstí Doněcku, jihozápadní části republik. Alexandr Zacharčenko prohlásil, že pro ukrajinskou vládu válka, kterou nyní rozpoutá na území Donbasu, bude poslední.

Armáda Doněcké lidové republiky bude s to čelit jakékoli agresi, všichna vojska jsou již dávno uvedena do plné bojové pohotovosti. "Pro Kyjev to bude poslední (válka), kterou bude moci na našem území rozpoutat", upřesnil Zacharčenko.

Ukrajinská média opět slaví "vítězství", neboť, jak se ukázalo, OBSE byla zveřejněna lokace domobrany LLR u obce Kalinovo-Borščevatoje. Ve zprávě se hovořilo o vykopaných zákopech a bojových pozicích domobrany, určeno to bylo s pomocí dronů. Toto zveřejnění údajů silně znepokojilo vedení LLR, neboť OBSE nemá v žádném případě zveřejňovat získané informace, takže to, co se zveřejnilo, se podobá "úniku" informací.

Zdroj: http://eer.ru/a/article/u123259/2018/01/12/64212?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen

Tusk obvinil Polsko z tajné práce pro Kreml a vystoupení z EU!

Times

Vládnoucí polská strana "Právo a spravedlnost" vyvede zemi z EU, pokud mu unie sníží svoji finanční podporu. S tímto předpokladem vystoupil předseda Evropské rady Donald Tusk.

Donald Tusk, předseda Evropské rady

Úředník také obvinil vládu ve Varšavě z "tajné podpory" politice Kremlu, napsaly The Times.

Nacionalistická vláda Polska hodlá tuto zemi vyvézt z EU, upozornil předseda Evropské rady Donald Tusk. Bývalý předseda vlády předpovídá, že vládnoucí strana jeho země "Právo a spravedlnost" (PIS) bude následovat příklad Velké

Británie a uspořádá referendum v příštích několika letech ve stylu brexitu. "Nepochybuji, že jedním z cílů PiS je "osvobození" polské politiky od zátěže EU," uvedl Tusk v nedávném rozhovoru.

Polsko každoročně dostává velké evropské dotace ve výši zhruba 10 miliard eur, ale Varšava může tyto peníze ztratit i poté, co se EU rozhodne snížit rozpočtové výdaje od roku 2020 do roku 2027, zdůraznil článek.

Jednání o budoucích výdajích nadále pokračují a Evropská komise již jasně uvedla, že všichni účastníci bloku budou muset zvýšit svůj příspěvek. To potenciálně znamená, že Polsko s "rychle rostoucí ekonomikou" bude nuceno investovat do EU více, než dostane. V důsledku toho bude mít polská vláda příležitost uspořádat lidové hlasování o vystoupení z evropské organizace, předpokládá Tusk.

FT: Tusk ve varšavské politice uviděl ztělesnění "kremelských plánů"!

Politik dále obvinil "Právo a spravedlnost" z "implicitní podpory ruské politiky k oslabení liberálně demokratických a západních hodnot". Toto Tuskovo prohlášení znělo naprosto "provokativně" v souvislosti s tím, že Poláci vidí svého východního souseda jako "významnou hrozbu", připomněl trochu zaraženě britský deník.

"Téměř vše, co vládnoucí strana Polska nabízí jako klíčové politické otázky, se shoduje s veřejně formulovanými a představenými zájmy a očekávání Moskvy. Mohu uvést mnoho příkladů, kdy měla PiS a Moskva podobné názory a cíle," trval na svém Tusk.

Rovněž podezírá "Právo a spravedlnost" z úmyslného "vytvoření konfliktu s EU, která omezuje všemocnost vládnoucí strany". Na konci loňského roku vstoupila Evropská komise s polskou vládou do bezprecedentního sporu kvůli soudním reformám, které podle Bruselu narušují demokratická práva.

Polsko v duetu s Maďarskem otevřeně zpochybňuje imigrační kvóty EU. Vedení obou zemí se postavilo proti "hlubší integraci" evropského bloku a vyhlásilo "kulturní kontrarevoluci" proti jeho předním členům, připomněly The Times.

Zdroj: https://www.thetimes.co.uk/article/poland-wants-out-of-the-eu-warns-donald-tusk-fcw2x9zvn

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kate. Kate. | Web | 13. ledna 2018 v 16:04 | Reagovat

Pravda

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.